ያገለገሉተሽከርካሪዎችሽያጭየጨረታማስታወቂያ ሬይንቦኤክስክሉሲቭየመኪናኪራይናአስጎብኚአገልግሎትኃ.የተ.የግልማኅበርየተለያዩስሪት/ሞዴልሆነውያገለገሉናበጥሩይዞታላይየሚገኙብዛትያላቸውንተሽከርካሪዎችበሚገኙበትየድርጅታችንቅጥርግቢውስጥአሁንባሉበትሁኔታበጨረታአወዳድሮለመሸጥይፈልጋል፡፡በዚህጨረታተሳታፊለመሆንየሚፈልጉሁሉ፤ ተሽከርካሪዎቹንሳርቤትበሚገኘውቢሯችንቀርበውመመልከትይችላሉ፡፡...