+251 113 7179 40/44 | +251 113 7226 37/42 info@rainbowethiopiatours.com

ያገለገሉተሽከርካሪዎችሽያጭየጨረታማስታወቂያ

ሬይንቦኤክስክሉሲቭየመኪናኪራይናአስጎብኚአገልግሎትኃ.የተ.የግልማኅበርየተለያዩስሪት/ሞዴልሆነውያገለገሉናበጥሩይዞታላይየሚገኙብዛትያላቸውንተሽከርካሪዎችበሚገኙበትየድርጅታችንቅጥርግቢውስጥአሁንባሉበትሁኔታበጨረታአወዳድሮለመሸጥይፈልጋል፡፡በዚህጨረታተሳታፊለመሆንየሚፈልጉሁሉ፤

 1. ተሽከርካሪዎቹንሳርቤትበሚገኘውቢሯችንቀርበውመመልከትይችላሉ፡፡
 2. ተጫራቾችለዚህጨረታየተዘጋጀውንየጨረታሰነድከድርጅቱዋናቢሮየማይመለስብር200.-በመክፈልመግዛትይኖርባቸዋል፡፡
 3. በጨረታውላይየሚሳተፉተጫራቾችለእያንዳንዱተሽከርካሪ ለመርሰዲስE-320 ሞዴMለስፕሪንተርzንእናለአውቶቡሶችብር 5ዐ,ዐዐዐ.- እንዲሁምለሌሎችተሽከርካሪዎችብር 25,ዐዐዐ.- የጨረታማስከበሪያ (Bid Bond) በባንክበተረጋገጠሲፒኦከዋናውሰነድናከሚቀርበውጠቅላላዋጋጋርአያይዘውማቅረብይኖርባቸዋል፡፡
 4. ተጫራቾችሊገዙለሚፈልጉትተሸከርካሪየሚያቀርቡትንዋጋበተዘጋጀውየማጫረቻዋጋማቅረቢያቅጽላይበግልጽናበማያሻማሁኔታበመሙላትበሰምበታሸገፖስታከተውይህማስታወቂያበሪፖርተርጋዜጣከወጣበትቀንጀምሮባሉት10 ተከታታይየሥራቀናትውስጥዋናው መ/ቤትመግቢያላይባለውየእንግዳመቀበያአጠገብበተቀመጠውለዚሁጨረታበተዘጋጀውሳጥንውስጥማስገባትይኖርባቸዋል፡፡
 5. አንድተጫራችሌላውባቀረበውዋጋላይተንተርሶዋጋማቅረብየማይቻልሲሆንለእያንዳንዱተሽከርካሪየጨረታሰነድበመግዛትከአንድመኪናበላይመጫረትይችላል፡፡
 6. ጨረታውኀዳር 11 ቀን 2ዐ13ዓ.ም. ከቀኑ 6፡00 ሰዓትተዘግቶተጫራቾችወይምወኪሎቻቸውበተገኙበትበድርጅታችንዋና መ/ቤትቅጥርግቢውስጥበዚሁቀን በ8፡00 ሰዓትይከፈታል፡፡
 7. ተጫራቾችየሚያቀርቡትዋጋ15% የተጨሪእሴትታክስ(VAT)ዋጋያካተተመሆንይኖርበታል፡፡
 8. የጨረታውአሸናፊዎችማሸነፋቸውከተገለፀላቸውቀንጀምሮባሉት 5 ቀናትውስጥክፍያውንሙሉበሙሉከፍለውማጠናቀቅይኖርባቸዋል፡፡
 9. የጨረታውአሸናፊዎችየስምማዛወሪያናበሽያጩምክንያትየሚጣለውንማናቸውንምግብርናወጪሙሉበሙሉበራሳቸውይሸፍናሉ፡፡
 10. የጨረታውአሸናፊዎችክፍያውንሙሉበሙሉከፍለውበፈፀሙ በ5 ቀናትውስጥበራሳቸውትራንስፖርትናወጪንብረቱንማንሳትይኖርባቸዋል፡፡በተጠቀሱትቀናትካላነሱለተከታታይ 5 ቀናትበየቀኑየመጠበቂያብር 100.00 ይከፍላሉ፡፡
 11. የጨረታውአሸናፊዎችክፍያበተጠቀሱትቀናትየጊዜገደብካልከፈሉጨረታውውድቅሆኖለጨረታውያስያዙት (Bid Bond) ተመላሽአይደረግም፡፡
 12. በጨረታውተሳታፊሆነውጨረታውንላላሸነፉተጫራቾችለጨረታውያስያዙትገንዘብ (Bid Bond) ወዲያውኑተመላሽይደረጋል፡፡
 13. ድርጅቱየተሻለመንገድካገኘጨረታውንበከፊልምሆነሙሉበሙሉየመሰረዝመብቱበህግየተጠበቀነው፡፡

ለተጨማሪመረጃ

አድራሻ፡-ሳርቤትፑሽኪንአደባባይፊትለፊትበሚገኘውዋናመስሪያቤትበመምጣትወይም

በስልክቁጥር 011-372-26-38/40 011-371-7944

ፋክስ 011-369-10-96

ኢ-ሜይልcontact@rainbow.midroc-ceo.com, carrent@rainbow.midroc-ceo.com

አዲስአበባ